SÀN GIAO D?CH D? ÁNĐ?i l? Thăng Long, Tây M?, Nam T? Liêm, Hà N?i. Hotline: 0941 559 666. Email: info.vinsmartcity@gmail.com. Th?i gian làm vi?c: 8:00 ? 18:00 Các ngày trong tu?n. NHÀ PHÁT TRI?N D? ÁN VINHOMES SMART CITYM?t b?ng d? án Imperia Smart City có t?ng kích th??c h?n 2,33ha đ??c thành l?p v?i 5 tòa tháp căn h? có chi?u cao t? 38 đ?n 39 t?ng. Các căn h? chung c? Imperia Smart City Hà N?i bàn giao n?i th?t c? fan d?ng bao g?m tr?n, t??ng, sàn g? cao c?p, đi?u hòa phòng khách, dòng thi?t b? v? sinh and dòng thi?t b? chi?u sáng. Các dòng thi?t b? bàn giao đ??c nh?p t? nh?ng hãng n?i th?t hàng đ?u th? gi?i. Đi?m đ?c bi?t c?a nh?ng căn h? Imperia Smart City là n?m c?nh m?t đ??ng l?n 52m2 cùng t?m view thoáng đ?t ra khu công viên r?ng 10,2ha c?a d? án,Imperia Smart City đ??c chia làm 2 phân khu, v?i 5 Bloông xã bao g?m t?t c? 3.922 căn h?, trong đ?t m? bán đ?u tiên ch? đ?u t? MIK Group đã cho công b? 2 tòa I4 ? hay còn g?i là Nguy?t qu? & I5 ? Th?o M?c thu?c phân khu TheFloral? Garden. Trong kho?ng th?i h?n t?i ch? chi tiêu liên ti?p công b? tòa căn h? th? 3 v?i tên th??ng g?i Lake 2. Đây là tòa căn h? n?m sát tr?c đ??ng kính tr?ng chính and có t?m view tr?c di?n ra công viên và h? đi?u hòa. https://gitlab.agenteimovel.com.br/imperiasmarttaymo1 http://oresmiusz.pl/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2780775 http://tanphu.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=836364&ContentTypeID=0x01003AC3E9B31087484C90C650786A0B5952 https://www.fcc.gov/fcc-bin/bye?https://vinsmartcitytaymo.vn/imperia-smart-city/ https://gitlab.isc.org/imperiasmarttaymo1 http://ardbeg.inf.usi.ch/imperiasmarttaymo1 https://setiweb.ssl.berkeley.edu/beta/team_display.php?teamid=2730079 http://sc.sie.gov.hk/TuniS/vinsmartcitytaymo.vn/imperia-smart-city/ https://glosbe.com/profile/6854302515513528014 https://gitlab.switch.ch/imperiasmarttaymo1


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-10-14 (木) 15:49:22 (11d)