SÀN GIAO D?CH D? ÁNĐ?i l? Thăng Long, Tây M?, Nam T? Liêm, Hà N?i. Hotline: 0941 559 666. Email: info.vinsmartcity@gmail.com. Th?i gian làm vi?c: 8:00 ? 18:00 Các ngày trong tu?n. NHÀ PHÁT TRI?N D? ÁN VINHOMES SMART CITYM?t b?ng d? án Imperia Smart City có t?ng kích th??c h?n 2,33ha đc thành l?p v?i 5 tòa tháp căn h? có đ? cao t? 38 đ?n 39 t?ng. Các căn h? chung c? Imperia Smart City Hà N?i bàn giao n?i th?t c? b?n bao g?m tr?n, t??ng, sàn g? cao c?p, đi?u hòa phòng khách, dòng thi?t b? lau chùi & dòng thi?t b? chi?u sáng. Các dòng thi?t b? bàn giao đ??c nh?p t? các hãng n?i th?t b?c nh?t toàn c?u. Đi?m khác l? nh?t c?a nh?ng căn h? Imperia Smart City là n?m c?nh m?t đ??ng kính tr?ng l?n 52m2 cùng t?m view thoáng đ?t ra khu công viên r?ng 10,2ha c?a d? án,Imperia Smart City đ??c chia làm 2 phân khu, v?i 5 Bloông xã bao g?m 3.922 căn h?, trong l??t m? bán th? nh?t ch? đ?u t? chi tiêu MIK Group đã cho ra m?t 2 tòa I4 ? hay còn g?i là Nguy?t qu? and I5 ? Th?o M?c thu?c phân khu TheFloral? Garden. Trong th?i h?n t?i ch? đ?u t? chi tiêu ti?p đó công b? tòa căn h? th? 3 v?i tên th??ng g?i Lake 2. Đây là tòa căn h? n?m sát tr?c đ??ng chính và có t?m view tr?c di?n ra công viên & h? đi?u hòa. https://www.canlisohbetet.info/author/sotaapp/ http://portal.abcnash.edu/forum/Threads.asp?ID=7829 http://www.astro.wisc.edu/?URL=vinsmartcitytaymo.vn/imperia-smart-city/


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-10-14 (木) 15:27:31 (11d)